Logo_Max_Fysiotherapie

Algemene voorwaarden

M. Welten h.o.d.n. MAX Fysiotherapie & Training (hierna: MAX F&T) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69666156 en is gevestigd aan Meester Aalbersestraat 13A (4844AW) te Terheijden.

DEEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Patiënt tot het verrichten van (Zorg)Diensten door MAX F&T.

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.

5. Diensten: de Diensten van MAX F&T is personal training.

6. MAX F&T: de zorgverlener die Zorgdiensten aanbiedt alsmede de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Patiënt.

7. Klachtenportaal KNGF: De onafhankelijke klachtenregeling voor Patiënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen conform de vereisten voortvloeiend uit de Wkkgz.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Patiënt en MAX F&T, alsmede voorstellen van MAX F&T voor Diensten die door MAX F&T aan Patiënt worden verstrekt en die door Patiënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door MAX F&T waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. Alsmede de behandelingsovereenkomst inzake de geneeskundige behandeling op grond van art. 7:446 e.v. BW op basis waarvan de Zorg aan de Patiënt wordt verleend.

9. Patiënt: de natuurlijke persoon die zich tot MAX F&T wendt alsmede de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die MAX F&T heeft aangesteld, hieronder tevens verstaan de Deelnemer, of waaraan MAX F&T een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen MAX F&T en Patiënt wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Patiënt voor zover Patiënt de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.

10. Patiëntendossier: het dossier dat MAX F&T op grond van wet- en regelgeving verplicht is bij te houden met betrekking tot de Zorg van Patiënt.

11. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, te weten het wettelijk gerealiseerd landelijk klachteninstituut betreft klachten in de zorg.

12. Zorgdiensten: de Zorgdienst die MAX F&T aanbiedt bestaat uit: fysiotherapie.

13. Behandelplan: het in samenspraak met Patiënt en/of diens ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) opgestelde plan, waarin de algemene gegevens van de betreffende Patiënt en de betreffende problematiek, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage in zijn opgesteld. In het Behandelplan wordt in ieder geval vastgelegd welke Zorg c.q. Diensten MAX F&T zal verrichten ten behoeve van Patiënt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van MAX F&T, elke Overeenkomst tussen MAX F&T en Patiënt en op elke (Zorg)Dienst die door MAX F&T wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Patiënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MAX F&T aan Patiënt aangeven op welke wijze Patiënt de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met MAX F&T is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Patiënt.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval MAX F&T niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door MAX F&T gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. MAX F&T is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Patiënt schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft MAX F&T het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Patiënt om een voor MAX F&T gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden (Zorg)Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Patiënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Patiënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van MAX F&T heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan MAX F&T te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. MAX F&T is niet gehouden aan een Aanbod indien Patiënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Patiënt geen rechten ontlenen.

3. Indien Patiënt een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Patiënt.

4. Elke Overeenkomst die met MAX F&T wordt aangegaan berust bij MAX F&T niet bij een individuele persoon die met MAX F&T is verbonden.

5. Patiënt heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij MAX F&T met toestemming van Patiënt reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Patiënt ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Patiënten wordt aangegaan, is elke Patiënt afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Zowel Patiënt als MAX F&T kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Patiënt.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Patiënt onverlet voor zover MAX F&T ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Patiënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5. De Strippenkaart geeft het recht het aantal lessen bij te wonen waarop de Strippenkaart recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart twee jaar na aanschaf van de strippenkaart.

6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst inhoudende voedingsadvies is Patiënt de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van MAX F&T tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van MAX F&T is hierbij leidend.

7. Zowel Patiënt als MAX F&T kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval MAX F&T in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van MAX F&T eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is MAX F&T nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de Dienstverlening

1. MAX F&T zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. MAX F&T staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan MAX F&T de (Zorg)Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Patiënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Patiënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door MAX F&T aangeboden (Zorg)Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. MAX F&T heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de (Zorg)Diensten is MAX F&T niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Patiënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd.

5. MAX F&T is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt MAX F&T Patiënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Patiënt verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is MAX F&T aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Patiënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door MAX F&T of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Patiënt komen, sprake is van vertraging heeft MAX F&T recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Patiënt.

Artikel 7 - Verplichtingen Patiënt

1. Patiënt is verplicht alle door MAX F&T verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat MAX F&T niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Patiënt.

2. MAX F&T is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Patiënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is MAX F&T verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door MAX F&T voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. MAX F&T kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is MAX F&T gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Patiënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Patiënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan MAX F&T.

Artikel 8 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. MAX F&T voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief, dan wel conform het (wettelijk) vastgestelde tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door MAX F&T opgestelde urenregistratie (nacalculatie) en worden in rekening gebracht bij Patiënt, tenzij deze kosten rechtstreeks door de zorgverzekering van Patiënt worden vergoed. Indien en voor zover mocht blijken dat één of meerdere betalingen niet vergoed worden door de zorgverzekering, is Patiënt verplicht om de vergoeding zelf te betalen. Het kan voorkomen dat Patiënt een eigen bijdrage of eigen risico dient te betalen.

3. In geval van een personal training dient Patiënt het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Partijen kunnen tevens een betaling in termijnen overeenkomen.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door MAX F&T ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. MAX F&T is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Behoudens het geval de kosten worden gedekt door de zorgverzekering van Patiënt, dient Patiënt deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van MAX F&T.

Artikel 9 - Incassobeleid

1. Wanneer Patiënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Patiënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Patiënt in verzuim is, zal MAX F&T zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien MAX F&T meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Patiënt.

Artikel 10 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. MAX F&T gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Patiënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal MAX F&T de betrokkene hierover informeren.

2. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van MAX F&T verwerkt worden. Patiënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Patiënt MAX F&T tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien MAX F&T op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Patiënt is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat MAX F&T te allen tijde toezicht houdt op de locatie middels camera’s die 24/7 beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Patiënt en MAX F&T zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Patiënt wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van MAX F&T. Indien Patiënt niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van MAX F&T. Nimmer is MAX F&T enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van Patiënt. Patiënt is er tevens mee bekend dat indien hij de huisregels van MAX F&T en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is MAX F&T gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.

5. Het is Patiënt verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is MAX F&T gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

1. MAX F&T heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Patiënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor MAX F&T gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. MAX F&T is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Deelnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Patiënt schriftelijk worden bevestigd.

3. MAX F&T is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Patiënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Patiënt verplicht om MAX F&T te vergoeden voor elk financieel verlies dat MAX F&T lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Patiënt.

Artikel 12 - Overmacht

1. MAX F&T is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van MAX F&T wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van MAX F&T, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Patiënt of diens derden aan MAX F&T zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van MAX F&T of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van MAX F&T buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Patiënt worden betaald. MAX F&T is niet verplicht om Patiënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 13 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan MAX F&T verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan MAX F&T zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Patiënt vrijwaart MAX F&T van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Patiënt vrijwaart MAX F&T voor alle aanspraken van Patiënt, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Patiënt vrijwaart MAX F&T voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Patiënt, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Patiënt verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Patiënt jegens derde(n).

5. Indien Patiënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan MAX F&T verstrekt, garandeert Patiënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van MAX F&T waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij MAX F&T en worden niet overgedragen aan Patiënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van MAX F&T worden overgedragen aan Patiënt, is MAX F&T gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Patiënt. Een dergelijke vergoeding dient door Patiënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Patiënt verboden om alle werken stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van MAX F&T rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MAX F&T. Indien Patiënt wijzigingen wenst aan te brengen in door MAX F&T opgeleverde zaken, dient MAX F&T expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Patiënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van MAX F&T rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen MAX F&T en Patiënt is Nederlands recht van toepassing.

2. MAX F&T heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Patiënt hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen MAX F&T en Patiënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (locatie Breda) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

DEEL II - HET VERLENEN VAN ZORG (FYSIOTHERAPIE)

In Deel II worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel II geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.

Artikel 16 - Recht op informatie

1. Patiënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te kunnen maken met het oog op de te verlenen Zorg. De informatie vanuit MAX F&T verstrekt is opgesteld in voor Patiënt begrijpelijke taal.

2. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Patiënt en aan de hand van een intakegesprek bepaald welke zorg het beste bij Patiënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat Behandelplan.

3. In het kader van de informatie noodzakelijk met betrekking tot het Behandelplan, voorziet Patiënt MAX F&Tvoor zover redelijkerwijs mogelijk in ieder geval van:

  1. de diagnose en relevante informatie met betrekking tot de aan de orde zijnde problematiek;
  2. de contactgegevens van Patiënt en/of diens ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s);
  3. de hulpverleningsgeschiedenis van Patiënt
  4. informatie van derden van Patiënt

4. MAX F&T licht Patiënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen Behandelplan en de ontwikkelingen omtrent het Behandelplan, de behandeling en de gedragsgerelateerde toestand van Patiënt. MAX F&T licht Patiënt die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

5. Voorts voorziet MAX F&T Patiënt van alle informatie die Patiënt redelijkerwijze dient te weten over overeenkomstig artikel 7:448 BW.

6. Het verstrekken van informatie kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel oplevert voor Patiënt, alsmede indien Patiënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling niet te willen ontvangen, behoudens voor zover het belang dat Patiënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor haarzelf of anderen kan voortvloeien en MAX F&T van dit nadeel op de hoogte is of redelijkerwijze van op de hoogte zou moeten zijn.

Artikel 17 - Opstellen van het Behandelplan

1. Om Patiënt te kunnen voorzien van adequate zorg wordt in overeenstemming met de professionele standaard en zoals van een goed zorgverlener verwacht mag worden, een Behandelplan opgesteld.

2. MAX F&T vangt aan met de Zorg vanaf het moment dat Patiënt heeft ingestemd met het (voorlopige) Behandelplan, behoudens indien er sprake is van een acute situatie waardoor onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor Patiënt te voorkomen in welk geval overleg tussen MAX F&T en Patiënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats.

3. Indien naar professioneel inzicht van MAX F&T een afwijking van het overeengekomen Behandelplan in het belang van Patiënt noodzakelijk is, vindt onderling overleg met Patiënt plaats. De (Behandel)overeenkomst zal dan overeenkomst aangepast worden.

Artikel 18 - Duur van de Behandelingsovereenkomst

1. De (Behandel)overeenkomst eindigt indien sprake is van:

  1. Overplaatsing naar een andere zorgverlener dan MAX F&T;
  2. Instemming en schriftelijke goedkeuring van beide partijen indien van Partijen wegens gegronde redenen niet langer gevergd kan worden om de (Behandel)overeenkomst op dezelfde wijze in stand te houden;
  3. Opzegging door Patiënt middels expliciete en ondubbelzinnige schriftelijke verklaring;
  4. Overlijden van Patiënt;

Artikel 19 - Dossierplicht

1. MAX F&T richt naast het Behandelplan een dossier in met betrekking tot de zorg die Patiënt verkrijgt. MAX F&T houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid en de gedragstoestand van Patiënt en van de ten behoeve van Patiënt verrichte Diensten.

2. MAX F&T verstrekt aan Patiënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier, tenzij verstrekking van informatie of gegevens opgenomen in het dossier ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en inzage derhalve redelijkerwijze niet van MAX F&T kan worden verlangd.

3. Op verzoek van Patiënt kunnen de in het dossier opgenomen gegevens en bescheiden worden vernietigd, behoudens indien bewaring van betreffende informatie of gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betreffende Patiënt, alsmede indien MAX F&T gehouden is tot bewaring op grond van een wettelijke plicht. 

Artikel 20 - Verplichtingen Patiënt

Voordat een Behandelplan kan worden opgesteld, is Patiënt is verplicht de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het Behandelplan volledig en naar waarheid in te vullen. Patiënt zal naar beste weten MAX F&T voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die MAX F&T voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft. Patiënt is verplicht om MAX F&T de door haar verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat MAX F&T niet in staat is een adequaat Behandelplan op te stellen en daardoor niet de juiste Zorg kan verlenen ten behoeve van Patiënt.

Artikel 21 - Fysiotherapie

1. In het kader van de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst biedt MAX F&T diverse Diensten aan die gericht zijn op het stabiliseren van een situatie waarin de Patiënt zich bevindt.

2. Hulpverlening wordt verleend op basis van een Behandelplan en daarop te behalen doelen voor de Patiënt. Van het overeengekomen Behandelplan kan in beginsel niet afgeweken worden, tenzij dit in het belang van de Patiënt is.

3. Zorgdiensten kunnen plaatsvinden op de locatie van MAX F&T.

4. Patiënt is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van het Behandelplan. Patiënt dient MAX F&T in staat te stellen het Behandelplan uit te voeren en zorgt ervoor dat zij geen belemmering veroorzaakt ten aanzien van de veiligheid van MAX F&T in de breedste zin van het woord, alsmede de arbeidsomstandigheden.

5. MAX F&T kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal MAX F&T de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Patiënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

6. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de verleende Zorg en adviezen van MAX F&T kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Patiënt en met name de (actieve) medewerking van Patiënt en diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers.

7. Wanneer de Dienst plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt MAX F&T ervoor dat het voor Patiënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende Dienst zal plaatsvinden.

8. MAX F&T houdt bij het plannen van Dienst en hiermee gemoeide afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van Patiënt, tenzij dit redelijkerwijs niet van MAX F&T gevergd kan worden.

9. Indien Patiënt of MAX F&T een gemaakte afspraak met betrekking tot een Dienst niet kan nakomen, dient deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, tenzij sprake is van een gegronde reden. Indien dit niet het geval is wordt er een volledige vergoeding gerekend.  Indien Patiënt niet komt opdagen, is MAX F&T gerechtigd €25,- in rekening te brengen. Het voorgaande bedrag wordt nimmer verzekerd door de zorgverzekeraar.

10. Patiënt wordt geïnformeerd indien er sprake is van een wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot een Dienst (bijvoorbeeld van datum, tijd, locatie).

Artikel 22 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Patiënt of naar professioneel inzicht van MAX F&T nadere zorg nodig is om tot het gewenste resultaat ten behoeve van Patiënt te komen, is Patiënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief, behoudens het geval dat de zorgverzekering van Patiënt de kosten vergoed. MAX F&T is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan slechts aanvangen met eventuele wijzigingen indien dit is goedgekeurd door de betreffende instantie, en de wijzigingen zijn opgenomen in het Behandelplan.

Artikel 23 - Opschorting en ontbinding

1. MAX F&T is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten indien sprake is van een intrekking, beëindiging of wijziging van het Indicatiebesluit en hierdoor van MAX F&T niet langer gevergd kan worden de Zorg aan Patiënt te verlenen, behoudens de opschorting kennelijk leidt of zal leiden tot ernstig nadeel voor Patiënt. De opschorting zal terstond aan Patiënt schriftelijk worden bevestigd. MAX F&T zal tevens meewerken aan het vinden van een passende oplossing voor zover dit redelijkerwijze in het kader van een goed zorgverlener van haar gevergd kan worden.

2. MAX F&T is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 24 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Patiënt is vanaf de leeftijd van 16 jaar zelf aansprakelijk voor de uit de Behandelingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, onverminderd de verplichting van diens ouder(s)en/of wettelijk vertegenwoordiger(s) tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

2. Indien en voor zover een derde, zoals een bewindvoerder of andere wettelijke vertegenwoordiger van Patiënt de Behandelingsovereenkomst mede ondertekend, is deze derde mede verantwoordelijk voor het nakomen van de uit de (Behandelings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3. De aansprakelijkheid van MAX F&T in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. is niet beperkt, overeenkomstig art. 7:463 BW. MAX F&T is aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van haar handelen of nalaten op grond van de Overeenkomst. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Overeenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij.

Artikel 25 - Geheimhouding

1. MAX F&T is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Patiënt (en/of diens ouder(s) of wettelijke verzorger(s)) geen inlichtingen over de Patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden wordt verstrekt, tenzij de Patiënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.

2. Onder anderen dan de Patiënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.

Artikel 26 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Patiënt geeft MAX F&T, al dan niet op verzoek van MAX F&T, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die MAX F&T redelijkerwijs behoeft om de Zorg conform het Behandelplan te kunnen verlenen, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring of crisiskaart. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van tussentijdse wijzigingen in de persoonlijke situatie van Patiënt die kunnen leiden tot een verandering in het ten behoeve van Patiënt opgestelde Behandelplan en zal deze gegevens zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

Artikel 27 - Klachten

1. In het kader van de verplichtingen uit de Wkkgz heeft MAX F&T de nodige maatregelen genomen om een effectieve en laagdrempelige klachtenprocedure te realiseren. MAX F&T is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

2. Indien Patiënt niet tevreden is over de service van MAX F&T of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, dient Patiënt deze klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling te melden bij diens contactpersoon en/of een andere bevoegde medewerker van MAX F&T. De betreffende contactpersoon c.q. medewerker zal de klacht in behandeling nemen en indien mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen treffen.

3. Voorts zal MAX F&T de nodige interne maatregelen treffen en in overleg met Patiënt proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

4. Indien de betreffende medewerker van MAX F&T en/of contactpersoon van Patiënt en Patiënt om wat voor reden dan ook niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, wordt aangesloten bij de klachtenprocedure van de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal KNGF zal de klacht vervolgens afhandelen conform hetgeen bepaald in de Wkkgz.

5. MAX F&T zal Patiënt op diens verzoek van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht bij het Klachtenportaal Zorg en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

Artikel 28 - Toepasselijk recht

1. Patiënt kan in het kader van hetgeen omschreven in de Zorgverzekeringswet naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wkkgz indien de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de Patiënt of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Patiënt onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de betreffende medewerker bij MAX F&T zelf indient.

DEEL III - PERSONAL TRAINING

In Deel III worden op Deel I aanvullende opgenomen. Indien in Deel III geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.

Artikel 29 - Verplichtingen Deelnemer

1. Deelnemer heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Deelnemer is verplicht voor aanvang van een personal training of voordat hij de apparaten van MAX F&T gebruikt, aan MAX F&T aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.

2. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan de personal training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Deelnemer.

3. Deelnemer dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is MAX F&T gerechtigd om Deelnemer de toegang tot MAX F&T voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Deelnemer en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.

4. Indien MAX F&T een instructie geeft aan Deelnemer is Deelnemer gehouden om deze (redelijke)  instructies op te volgen.

Artikel 30 - Advisering

1. MAX F&T kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal MAX F&T de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door MAX F&T verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch of dieetadvies. Indien Deelnemer dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient Deelnemer dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.

3. Deelnemer is op eerste verzoek van MAX F&T verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien MAX F&T wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Deelnemer niet of niet tijdig een beoordeling  geeft op een door MAX F&T gedaan voorstel, is Deelnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van MAX F&T kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Deelnemer. Deelnemer staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Deelnemer zal MAX F&T schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.

Artikel 31 - Personal training

1. MAX F&T kan personal training verzorgen voor Deelnemer.

2. De personal training vindt plaats op locatie van MAX F&T. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.

3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de personal training aanwezig is, heeft MAX F&T het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de training.

4. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).

5. Deelnemer zal MAX F&T schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.

6. Indien is aangevangen met de personal training, is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Voorgaande geldt niet indien Deelnemer een goed reden heeft. MAX F&T zal dit beoordelen.

Artikel 32 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Deelnemer nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Deelnemer te komen, is Deelnemer verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. MAX F&T is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Deelnemer verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van MAX F&T, MAX F&T een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Deelnemer.

Artikel 33 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van MAX F&T alleen geacht te bestaan indien MAX F&T dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van MAX F&T, is MAX F&T uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Deelnemer MAX F&T binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en MAX F&T deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat MAX F&T in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door MAX F&T leidt tot aansprakelijkheid van MAX F&T, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens MAX F&T. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

4. MAX F&T sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. MAX F&T is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. MAX F&T is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van MAX F&T.

6. Ook is MAX F&T niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van Deelnemer c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Patiënt/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een training. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van instructeurs van MAX F&T. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. MAX F&T is nimmer aansprakelijk voor  (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.

7. Deelnemer vrijwaart MAX F&T voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Deelnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door MAX F&T geleverde Diensten, tenzij Deelnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van MAX F&T.

8. Enige door MAX F&T opgeleverde adviezen, op basis van door Deelnemer onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van MAX F&T.

9. De inhoud van het opgeleverde advies van MAX F&T is niet bindend en slechts adviserend van aard. Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van MAX F&T opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Deelnemer. Deelnemer is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van MAX F&T. MAX F&T is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

10. Indien door of namens Deelnemer een derde wordt ingeschakeld, is MAX F&T nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Deelnemer ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Deelnemer ingeschakelde derde in MAX F&T haar eigen advies.

11. MAX F&T staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens MAX F&T verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

12. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van MAX F&T vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MAX F&T binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van MAX F&T.

Artikel 34 - Geheimhouding

1. MAX F&T en Deelnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Deelnemer aan MAX F&T bekend gemaakt is en/of op andere wijze door MAX F&T is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door MAX F&T opgestelde adviezen, en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Deelnemer. Voorts betracht MAX F&T steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Deelnemer verstrekt.

3. Indien MAX F&T op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en MAX F&T zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is MAX F&T niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Deelnemer geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door MAX F&T aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van MAX F&T vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Deelnemer zal MAX F&T vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van MAX F&T is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting legt MAX F&T ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 35 - Klachten

1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de Diensten van MAX F&T of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@maxfysiotherapie.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil MAX F&T de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. MAX F&T zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Terheijden, 2 mei 2022